skip to Main Content

Arkitekturrådet består av representanter från Länsstyrelsen, Landstinget, Dalarnas kommuner, Högskolan Dalarna, Svensk Form Dalarna, Länsmuseet och Byggdialog Dalarna. Dessutom ingår ett antal adjungerande personer, baserat på engagemang eller personliga egenskaper och meriter inom arkitekturområdet. Länsstyrelsen och Landstinget utgör styrgrupp, som styr inriktning och finansierar aktiviteter. Inför varje verksamhetsår bestämmer styrgruppen inriktningen på Arkitekturrådets insatser under kommande år.

Minnesanteckningar från möten samt eventuellt material från aktiviteter kommer att läggas upp på hemsidan.

Synpunkter, frågor och kommentarer mailas till arkitekturradet.dalarna@lansstyrelsen.se

Verksamhetsplan 2018

Övergripande mål:

  • Arkitekturrådet ska höja värdet i länet gällande arkitektur, gestaltning, form och design. Den bebyggda miljön ska utformas estetiskt tilltalande, utgå från och stödja människans behov, ge skönhetsupplevelser och trevnad. Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas.

Arkitekturrådets roll:

  • Rådet fungerar som ett forum där idéer diskuteras och tas fram, för att sedan kunna genomföra aktiviteter. Rådets medlemmar ska även vara behjälpliga med att ordna fram föreläsare, lokaler och liknande, samt att i så stor utsträckning som möjligt delta i de aktiviteter som ordnas.

Arkitekturrådets uppgifter delas upp i tre huvudspår:

  • Att ge råd och stöd till kommunerna (Länsstyrelsen ansvarig)
  • Att agera så att arkitektur, gestaltning, form och design lyfts (Landstinget ansvarig)
  • Att uppmärksamma byggbranschen på arkitektur, gestaltning, form och design i den bebyggda miljön (Byggdialogen används som kanal)

Medlemmar i Dalarnas Arkitekturråd

Medlemmar i Dalarnas Arkitekturråd 2018

Rådsmöte, Dalarnas Arkitekturråd

Nedan kan du hämta mötesanteckningar från våra rådsmöten.

Arkitekturrådet protokoll 180530
Arkitekturrådet protokoll 180905

Back To Top
×Close search
Sök