Toppfält: innehåll

Vägledning och underlag för hantering av energifrågan i bygglovsprocessen.

Kontaktperson

ByggDialog Dalarnas kontaktperson för projektet.

Benny Magnusson
 Se kontaktuppgifter

Projektet har kartlagt hur bygglovsprocessen ser ut idag och tagit fram en vägledning med checklistor och kontroller gällande säkerställande av byggnaders energiprestanda. Vidare behövs erfarenheter tillvaratas om hur avvikelser bör hanteras och åtgärdas med en uppföljningsplan.

Vid bygglovshantering, utformande av kontrollplaner och uppföljning vore det fördelaktigt om ansökare, handläggare, byggnadsinspektörer och kontrollansvariga har likartade rutiner och begär likartade underlag oavsett i vilken kommun som bygglovsansökan gäller. Ett enhetligt synsätt och en gemensam mall underlättar byggherrarnas och entreprenörernas arbete och hjälper till att säkerställa att byggnadens energiprestanda uppnås enligt de godkända energiberäkningarna.

Projektet uträttades av Sveriges byggindustrier med samarbete med SKL och Lågan regionala nätverk.

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök