Toppfält: innehåll

Grön Agenda
– Resurseffektivt och klimatsmart byggande och förvaltning i praktiken

Vår påverkan på klimatet är kanske den största samhällsutmaningen någonsin eftersom den ställer oss inför en omställning som måste utföras vansinnigt snabbt. En omställning som går på djupet kräver nya synsätt och insikter. Det räcker inte att energieffektivisera enstaka byggnader när planerings- och byggprocessen fortsätter som vanligt.

Projektet Grön Agenda som finansieras av EUs strukturfonder vill vrida klimatfrågan från hot och problem till en plattform för företags tillväxt. För att greppa komplexiteten i en koldioxidsnål ekonomi måste frågan vidgas till att omfatta resursanvändning eftersom sambanden mellan klimat- och energifrågor och resurseffektivitet är så starka. Digitalisering, innovationssystem, smart specialisering och certifiering är därför viktiga stödsystem och funktioner i arbetet.

Målet är att lyfta företag inom träbyggande, bostäder för äldre, digitalisering, effektivt byggande och förvaltning med grund i den samhällsförändring som en resurs- och klimatsnål ekonomi kräver. Genom att ligga i fronten av omställningen ska nya företag och tillväxt skapas.

Entreprenörer, arkitekter, planerare och konsulter ska ha ökad kunskap om träbyggande och tekniker inom massivträ, limträ, regelverk, modul- och elementsystem. Antalet aktörer med rätt kompetens ska öka. Leverantörer ska bredda utbudet av klimatsnåla produkter, tjänster och metoder. Konceptbyggen i trä med god energiprestanda ska finnas tillgängliga på marknaden.

Projektbeskrivning Grön Agenda
Fördjupad lägesrapport för 2018
Fördjupad lägesrapport för 2019
Var tas besluten?
Noteringar utvärdering Grön Agenda, oktober 2020
Kommentarer rapport 2020
Fördjupad rapport 2020

Kontaktperson

ByggDialog Dalarnas kontaktperson för projektet.

Åke Persson
 Se kontaktuppgifter

logotyper Grön agenda
Grön Agenda logotyp

Övergripande mål

Det övergripande målet är att driva på utvecklingen mot en långsiktigt hållbar bygg- och fastighetssektor i Mellansverige genom utmaningsdriven innovation med energieffektivisering och minskad miljöbelastning i fokus.

Projektmål

Projektet ska skapa de bästa tänkbara förutsättningar för tillväxt och förnyelse inom bygg- och fastighetssektorns företag genom att stimulera utveckling av nya tjänster och produkter som leder till energieffektivisering och minskad miljöbelastning. Beställarledet utvecklas som drivkraft och ByggDialog Dalarnas beprövade processutvecklingsmodeller som samverkansplattform.

  • Utveckla modeller och mötesplatser för kunskapsutbyte och kunskapsspridning
  • Ökat träbyggande och utveckling av träbyggnadstekniker
  • Bilda en regional plattform för effektiva, kvalitetssäkrade bygg- och förvaltningsprocesser
  • Utveckla och sprida kunskap om klimatsnåla bygg- och förvaltningsprojekt
  • Skapa fysiska innovationsmiljöer för resurs- och klimatfrågornas utveckling i samarbeten mellan näringsliv, akademi och samhälle
  • Driva på digitaliseringen i branschen som stöd för ett mera resurs- och klimatsnålt handlande i vardagen
  • Utveckla planeringen så att omställningen till ett resurs- och klimatsnålt samhälle upplevs attraktiv
Knapp, skrolla upp
×sök
Sök