Toppfält: innehåll

En stor del av de förbättringar och innovationer som görs i bygg- och fastighetssektorn slarvas tyvärr bort och förs inte vidare i den utsträckning som är möjligt. Detta påverkar sektorn och samhället negativt, genom ökade kostnader, ökad klimatpåverkan, ökad bostadsbrist och svårigheter för samhället och sektorn att nå klimatmålen och klara omställningen. Projektets bärande idé är att ta fram en strukturerad och kvalitetssäkrad metodik inklusive stödjande verktyg för att identifiera och prioritera bland identifierade utmaningar och omvandla dessa till effektiva insatsgrupper och konkreta testmiljöer, i syfte att stärka branschens förmåga till förbättringsarbete, ökad innovationskapacitet och ökad produktivitet.
En effekt av projektet är att samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer stärks, genom att Högskolan Dalarna involveras naturligt i aktörernas testmiljöer och finns med i genomförandet.

 

Mer om projektet
Bygg- och fastighetssektorn har idag en stor negativ påverkan på vårt klimat och insatser behöver göras för att vända kurvan. Den snabba teknik- och samhällsutvecklingen, med ökad specialisering, digitalisering och globalisering har försvårat förändringstrycket och bidragit till alltmer komplexa utmaningar, som ställer tuffare krav på mer horisontella samverkansstrukturer och att fortare komma till samhandling.

Branschens innovations- och implementeringskapaciteten är idag relativt låg och pekas ut som en viktig utmaning för att klara klimatomställningen. Likaså behöver innovationsstödssystemet befinna sig närmare de miljöer där innovationer föds, testas och implementeras. Projektet ska bidra till förbättrade förutsättningar för bygg- och fastighetssektorn som helhet att öka sin innovationskapacitet, konkurrenskraft och affärsmöjligheter genom effektivare metoder att identifiera, genomföra och implementera innovationer.

Projektet syftar till att ta fram en ny, objektiv, kvalitetssäkrad metod inklusive stödjande verktyg och system för att identifiera, genomföra och implementera testmiljöer och innvoationer. Samtliga punkter ska utvecklas och baseras på en vetenskaplig grund.

Under projektperioden ska totalt nio testmiljöer tas fram. Under första året utvecklas, testkörs och utvärderas första årets testmiljöer, metodik och stödjande verktyg. I slutet av 2024 publiceras första generationens metodik och systemstöd. Loopen upprepas under andra och tredje året och i samband med projektavslut publiceras och släpps projektets standardiserade och kvalitetssäkrade metodik, inklusive systemstöd för identifiering, genomförande och implementering av testmiljöer i bygg- och fastighetssektorn.

Projektets huvudsakliga målgrupp är små- och medelstora företag inom bygg- och fastighetssektorn.

 

Projektledare
ByggDialog Dalarna

Deltagande organisationer
Högskolan Dalarna och IUC Dalarna

Finansiär
Tillväxtverket och Region Dalarna

Projektperiod
1 okt 2023 – 31 dec 2026

 

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök