Toppfält: innehåll
ckf logotyp

År 2030 antas samhället ha utvecklats mot en alltmer cirkulär ekonomi. Avfall som begrepp försvinner, de materiella resurserna vägs in i det ekonomiska systemet. En mogen marknad för cirkulära produkter, tjänster och affärsmodeller utvecklas som svar på samhällets allt mer cirkulära karaktär. Vid produktion av byggnader används allt mer klimatsmarta, återbruksbara byggprodukter och återvunna material som möjliggörs av en ökad tillgång.

ByggDialog Dalarna har de senaste åren arbetat fram en metod tillsammans med bygg- och fastighetsföretagen. Den implementeras nu i ett större genomförande som påverkar hela branschen i Dalarna. Tillsammans med Bygg- och fastighetssektorn i Dalarna ökar vi engagemanget inom cirkulär ekonomi, digitalisering, effektivisering och smart specialisering. Vi tar steget in i den fjärde omvälvande industrialiseringsprocessen. Det är den process som anses ta sin bas i cirkulär ekonomi och klimatneutralitet.

Projektbeskrivning

Kontaktperson

ByggDialog Dalarnas kontaktperson för projektet.

Annica Granberg
 Se kontaktuppgifter

logotyper Grön agenda

Övergripande mål

Driva på omställningen till en energieffektiv- och koldioxidsnål ekonomi bland bygg- och
fastighetsbolagen i Dalarna. Stötta branschens SMF företag, kommuner, region, kommunägda företag, privata fastighetsägare, förvaltare, entreprenörer, konsulter, leverantörer, akademier. Öka medvetenheten om cirkulär ekonomi, återbruk och resurssnåla affärsmodeller.

Projektmål

 • Främja energieffektivitet särskilt inom områdena renovering, drift och förvaltning, med
  särskilt fokus på jämställdhet och mångfald
 • Bygga upp kunskap och kompetens inom cirkulära processer, inklusive jämställdhet och
  mångfald samt testa i verkliga projekt inom bygg- och fastighetsbranschen i Dalarna
 • Etablera samhandling mellan forskning och innovation samt tillämpning av koldioxidsnål
  teknik, i cirkulära processer och affärsmodell för bygg- och fastighetsbranschens företag i
  Dalarna

Förväntade resultat

 • Ökad kunskap och kompetens inom cirkulär ekonomi och sambanden mellan
  energieffektivitet och klimatpåverkan vid val av material
 • Koldioxidutsläppen kraftigt minskat
 • Användandet av återbruksmaterial i nyproduktion och renovering ökar
 • Företag, såväl privata som offentligägda, upprättar egna färdplaner för klimatomställning
 • Test-, pilot- och demoprojekt skapas
 • Att flera företag och organisationer i regionen ligger i spetsen inom områden för klimatneutralitet och cirkulär ekonomi
 • Att branschen utvecklar en diversifiering av branschstrukturen, att nya marknader byggts upp och kvalificerade tjänster utvecklats
 • Att nya företag med inriktning på cirkulär ekonomi och klimatneutralitet startats
 • Att konkreta modeller för smart specialisering och innovationer upprättats och prövats
 • Att små- och medelstora företag förstår att använda sin inneboende innovationskraft och att denna används i konkreta projekt.
 • Att små och medelstora företag ökat sin medverkan i utvecklingsprojekt
 • Att samverkan mellan akademi och bransch ökat och att detta leder till ett ökat antal gemensamma projekt
 • Att små och medelstora företag inom bygg- och fastighetssektorn ökat sin konkurrensförmåga och att hållbar tillväxt skapats
 • Att en nationell såväl som internationell samverkan etablerats
 • Att stärka mångfalden genom att vid anställningar sträva efter att utlandsfödda och personer med annan diskrimineringsbakgrund erbjuds arbete
Knapp, skrolla upp
×sök
Sök