Toppfält: innehåll

Den viktigaste grunden för att bedöma en belysningsinstallation är att fråga dem som tillbringar sina dagar i de aktuella lokalerna om hur de upplever ljusmiljön. Vi har frågat Mia hur hon, hennes kollegor och eleverna upplever den nya belysningen, Illustration 5: film av intervju med Mia.

För att få en kompletterande bedömning har InsideLights ljusdesigner, specialpedagog och jag tillsammans gjort en visuell bedömning av ljusmiljön. Vår visuella bedömning är att ljusmiljön i lokalerna övergripande sett upplevs som harmonisk att vistas i. Fokusljuset och Avkopplingsljuset förefaller funktionellt sett att överensstämma med ändamålen för dessa inställningar. Länk till FAKTURARUTA 2, helst till det avslutande stycket  Fokusljuset har någorlunda hög färgtemperatur och tillräckligt hög ljusstyrka. Avkopplingsljusets kombination av färgtemperatur och ljusstyrka upplevs som harmonisk. Presentationsljuset upplevs som mer intensivt än Mia och vi hade förväntat oss.

Även om man har erfarenhet är det dock mycket svårt att manuellt bedöma ljusmiljöer och även besvärligt att finna ord för att beskriva sina upplevelser och tolkningar på ett sådant sätt att texten blir begriplig för olika mottagare.

För att ge en mer konkret och objektivt kommunicerbar beskrivning av Erikslundsgymnasiets ljusmiljö har Reine gjort några mätningar av spektralfördelningar och flimmer, i klassrummet 214 d, se Tabell 1. Spektralfördelningarna visas i figur xx.

Foto: Mätning av spektralfördelning 

Tabell 1  Exempel på uppmätta spektralfördelningar och flimmer i klassrum 214 d. Uppmätt med en GL SPECTICS 1.0 touch, 2020.11.25, kl 16-17, av Reine Karlsson.

  Färgtemperatur

K

Färgåtergivning Ljusstyrka Flimmer
Ra R9 Lux Hz FI Flicker
Fokus 4682 95,8 87,5 804 101 0,001 2,2%
Avkoppling 2575 93,8 81,5 200 105 0,002 1,5%
Presentation 3819 96,6 91,8 883 101 0,001 1,4%

 

 

Fokus                                      Avkoppling                                 Presentation

Figur xx Spektralfördelningar för Erikslundsgymnasiets statiska belysningsinställningar.

Enligt de uppmätta Ra-värdena ger armaturernas ljus mycket god färgåtergivning, Ra>93. Spektralfördelningarna har den för LED karakteristiska formen med en smal topp i intensivt blått ljus, i detta fall vid 453nm och en dal vid ca 480nm, samt relativt mycket ljus i våglängdsområdet kring 600nm. Generellt sett är denna kurvform sensoriskt sett inte optimal. I jämförelse med de flesta LED-armaturer som hittills finns på marknaden är spektralfördelningarna i figur xx, Ra och R9-värdena relativt sett mycket bra.

Flimmervärdena i tabell 1 visar uppmätta flimmernivåer som med god marginal ligger inom det enligt IEEE 1789-2015 rekommenderade området. De högsta flimmervärdena på Erikslundsgymnasiet är Flicker Index 0,02 och 7,1% flimmer, med en huvudfrekvens på 144Hz, uppmätt då belysningens färgtemperatur var 3253K och ljusstyrkan 640K. Även denna flimmernivå är acceptabel enligt IEEE 1789.

Övergripande sett gör InsideLight bedömningen att armaturerna på Erikslundsgymnasiet ger en ljuskvalitet som är väsentligt bättre än ljuskvaliteten från de installationer i Malmö som tidigare utvärderats. Eftersom även de tidigare installationerna i Malmö har varit och är uppskattade är detta en positiv indikation på att HCL-belysningen på Erikslundsgymnasiet ger en ljusmiljö som är bra för hälsa och välbefinnande.

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök