Toppfält: innehåll

Avslutade projekt

Dalarna är en ”Excellent Building Region” (EBR)

ByggDialog Dalarna driver ett EU-projekt som heter Excellent Building Region. Det handlar till stor del om ta de frågor vi redan arbetar med till en högre nivå. De tangerar några av samhällets största utmaningar och projektet bidrar till en hållbar och nödvändig samhällsförändring. Dessutom ger det våra medlemsföretag en grund för goda framtida affärer och ökade marknadsandelar.Projektet drivs under en treårsperiod t.o.m. 31 dec 2017, den totala budgeten är 11 miljoner kronor. Våra huvudfinansiärer i projektet är Region Dalarna, Länsstyrelsen och EU:s strukturfond.

Vår projektplanen är uppdelat i ett antal ”arbetspaket”, nämligen:

A. Klustersamverkan
B. Innovationsplattform
C. Prioriterade utvecklingsområden

C1. Bygg- och förvaltningskostnader

C2. Energi- och klimat

C3. Trä och giftfria material

D. Kompetensväxling

A. Klustersamverkan ger företagsutveckling

Byggdialogens styrka är att hela kedjan (beställare, utförare och leverantörer) finns representerade. Strukturerad samverkan mellan dessa fungerar som en viktig bas för företagsutveckling. Resurser kommer att satsas på att stärka temagruppernas arbete, det som är Byggdialogens kärna. Det finns också planer på bland annat stödpaket till kommuner och mindre beställare, samt att närma sig bank- och försäkringsbranschen.

B. Problemlösning genom innovation

Grunden till en innovationsplattform är redan lagd, den kommer att vidareutvecklas tillsammans med Högskolan Dalarna. Arbetet går ut på att ta fram strukturer som stöd för innovationsarbete. Hinder och brister inom bygg- och fastighetssektorn ska identifieras och med hjälp av utveckling och forskning är målet att skapa nya innovativa produkter och tjänster. Samarbetet mellan Högskolan Dalarna och Byggdialogen ska leda till nya strategiska satsningar inom utbildning, forskning och ett strukturerat innovationsarbete. Innovationsfrågorna kommer att drivas av IUC Dalarna och vår motor i samarbetet med Högskolan Dalarna är föreningen Byggutbildning STAR.

C. Väl förankrade utvecklingsområden

De tre prioriterade utvecklingsområden vi kommer att arbeta med i projektet täcker in inriktningarna hos våra nio temagrupper. Tanken är att temagrupperna ska ordna aktiviteter för att driva sina kärnfrågor vidare. Utvecklingsområdena finns med som viktiga delar i Dalastrategin 2020, Dalarnas miljömål och länets strategi för klimat- och energifrågor. Energieffektiva byggnader i miljövänliga material som människor har råd att bo i ska prägla sektorn och säkra vår framtida konkurrenskraft.

D. Kunskap leder till utveckling

Kompetensväxling kommer att ske löpande i form av gemensamma aktiviteter (minst 6 seminarier, 9 workshops och 3 studiebesök). Vi ser till att presentera och sprida relevant kunskap i syfte att stärka länets bygg- och fastighetssektor. Genom täta kontakter och nära samverkan bygger vi upp förtroende för varandra och skapar förutsättningar för viktig kompetensväxling. Intresserade byggherrar kommer att kopplas ihop med forskare för att driva gemensamma frågor vidare. Likaså ska en modell utvecklas för att bättre ta till vara byggstudenternas examensarbeten. En person anställs för att arbeta med utveckling av vår verksamhet.

EcoINSIDE
– gränsöverskridande samarbete

Genom projektet EcoINSIDE sträcker Byggdialogen nu tentaklerna västerut. Tillsammans med Värmland och Norge ska vi utveckla och fördjupa arbetet med energi och träbyggande för att komma närmare det hållbara samhället. Byggdialogens huvuduppgift blir att leda utvecklingen av en innovationsplattform och sjösätta den på bred front.

Projektet som helhet går ut på att stärka företagens och regionens konkurrenskraft genom ett gränsöverskridande samarbete inom tre områden (”arbetspaket”):

  • Solenergi & Energisystem
  • Hållbart byggande
  • Hantering av restresurser

Erfarenheter från tidigare projekt visar att de tre valda insatsområdena har särskilt stor potential för gränsöverskridande samarbete och att möjligheterna att uppnå konkreta resultat är goda. Byggdialogen jobbar redan sedan tidigare med att omvandla samhällsproblem, som energi- och klimatproblematiken, till utveckling och tillväxt. Här har vi mycket att tillföra, eftersom samtliga tre fokusområden kommer att genomsyras av tjänsteinnovation, forskning och utveckling, samt företagsutveckling. VI ska ta tillvara den kompetens som finns Dalarna och bygga vidare på den i ett gemensamt nätverk för hållbart byggande i hela inre Skandinavien.

EcoINSIDE står för ”Inner Scandinavian Innovation and Development”. I Sverige deltar Dalarna och Värmland, i Norge Akershus och Hedmark. ByggDialog Dalarna ingår i den svenska projektgruppen. Vår del i projektet omfattar 2 miljoner kronor och berör till större delen arbetspaketet Hållbart byggande. Inre Skandinavien har en potential att bli en drivande kraft för hållbart byggande, bland annat genom starka nätverk för miljöteknikföretagen.

För att uppnå energi- och klimatmålen krävs att vi i större utsträckning använder trä i nybyggnationer. ByggDialog Dalarna har ett väl fungerande nätverk för kommuner med intresse för trä och ett branschnätverk som täcker hela byggsektorn. Genom samverkan, klusterutveckling och gemensamt lärande kan vi ta stora steg framåt inom det här området.

Ett annat område som vi kommer att driva vidare inom ramen för projektet är möjligheterna med EPC-kontrakt (att anlita konsulter för att inventera hur man kan göra kostnadseffektiva energibesparingar). De dalakommuner som valt att teckna sådana ska studeras närmare. De eventuella brister som identifierats i arbetet ska därefter specialgranskas för att se hur den här modellen kan utvecklas.

ByggDialog Dalarnas innovationsfunktion, som redan kommit långt med arbetet att utveckla en innovationsplattform i Dalarna, kommer naturligtvis att vara aktiv i projektet. Övriga temagrupper som kommer att beröras av arbetet är förvaltargruppen, energigruppen och trägruppen. Projektet pågår t.o.m. juni 2018.

”En modell skapas för varsam renovering av allmännyttiga bostäder baserad på hållbarhet såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt”

Läs mer om projektet

Den uthålliga regionen-energifrågor i planeringe

ByggDialog Dalarna är en av många starka partners i FoU-projektet ”Den uthålliga regionen – energifrågor i planeringen” som drivits av KTH och Högskolan Dalarna under 2016 samt 2017 och avslutas under 2018.

» Läs mer om projektet

Vägledning och underlag för hantering av energifrågan i bygglovsprocessen.

Läs mer om projektet
Knapp, skrolla upp
×sök
Sök