Toppfält: innehåll

– ett nytt affärskoncept för mindre företag

Kontaktperson

ByggDialog Dalarnas kontaktperson för projektet.

Simon Strömqvist
 Se kontaktuppgifter

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att ge en ökad samverkan och kunskapsuppbyggnad lokalt och regionalt kring energieffektiv och hållbar renovering. På så sätt ska projektet bidra till ökad energieffektivitet i små och medelstora företag och bidra till en resurseffektiv bebyggelse.

Projektet genomförs som ett samarbete med LÅGANS regionala nätverk som i sin tur samarbetar med lokala aktörer. För att säkerställa att syfte och mål uppnås ska tre pilotprojekt med Totalmetodiken eller Rekorderlig renovering genomföras i varje regionalt nätverk. Inom pilotprojekten kommer affärskoncept för SME att utvecklas och utvärderas.

Syfte: för projektet är att få till stånd fler energirenoveringar och att öka förutsättningarna för att genomföra dessa på ett hållbart sätt. Är också stärka och utvidga små och medelstora entreprenörers och leverantörers tjänste- och produktutbud och därigenom stärka deras konkurrenskraft.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att uppnå en ökad samverkan och
kunskapsuppbyggnad lokalt och regionalt för att:

 • stödja övergången till en koldioxidsnål befintlig byggnadssektor genom att
  få till stånd fler energirenoveringar
 • stärka och utvidga små och medelstora entreprenörers tjänsteutbud och
  stärka deras konkurrenskraft
 • stärka små och medelstora leverantörers marknadsföring av sina produkter
  för en ökad konkurrenskraft

Mål

Målet med projektet är att öka kunskapen om fördelar och tillvägagångsätt vid
renovering hos lokala aktörer (främst fastighetsägare, entreprenörer och
leverantörer) genom att

 • genomföra 3 pilotprojekt med Totalmetodiken eller Rekorderlig
  renovering i varje regionalt nätverk (totalt 18 stycken)
 • genomföra minst 5 medlemsträffar för att följa dessa projekt och få
  kunskapsuppbyggnad
 • visa på minst en entreprenör per lokalt nätverk som har förbättrat sitt
  tjänsteutbud för att åstadkomma energirenovering
Knapp, skrolla upp
×sök
Sök