Toppfält: innehåll

Sektorn resurseffektiv bebyggelse inkluderar planering, byggande och drift av byggnader och anläggningar i städer, tätorter och övrig bebyggd miljö. Byggnader och anläggningar behöver lokaliseras och utformas så att resurseffektivitet beaktas i ett livscykelperspektiv.

Inom sektorn kommer det krävas samarbete på alla nivåer i samhället – nationellt, regionalt och lokalt. Följande utgör viktiga delar:

 • Planering inför ny bebyggelse av till exempel bostäder och anläggningar.
 • Resurseffektiv utformning och uppförande av byggnader och anläggningar.
 • Hur byggnaderna förvaltas, används och renoveras.

För att effektivisera energianvändningen i lokaler och bostäder bör potentialen för energieffektivisering vid renoveringar belysas och nya modeller och incitament för samverkan mellan hyresgäst och fastighetsägare en viktig del.

kommuner kan komma att bli allt mer självförsörjande på energi och med allt mindre utsläpp genom att förbättra bebyggelsens energiprestanda och byggnadernas roll i energisystemet.

Planprocess för resurseffektivt samhälle

 • Resurseffektiv planering och exploatering
 • Anpassning av bebyggelse för förändrat klimat
 • Regelverk för resurseffektivt byggnadsbestånd

Strategiska området beskriver utmaningar med att integrera resurseffektiv energianvändning i plan- och exploateringsprocesser. Att utveckla ny och befintlig bebyggelse för god samverkan med övrig infrastruktur är en av utmaningarna. Förutsättningar för ett resurseffektivt samhälle avgörs av var bebyggelsen lokaliseras, en funktionell utformning och en integrering med av transport- och energisystemlösningar på ett smart sätt.

En resurseffektiv bebyggelse innebär också avvägning mellan bevarande och nyutveckling samt resiliens mot kommande klimatförändringar. Långsiktighet, helhetssyn och genomtänkt funktionsblandning i planeringen är nyckelord.

Samordnad byggprocess

 • Beställarperspektivet och en samordnad byggprocess
 • Utvecklat regelverk för resurseffektiv energianvändning

Strategiska området beskriver utmaningen i att samordna och säkra rätt energiprestanda i byggprocessen, från krav till verifiering. En annan utmaning är att utveckla kunskap om hur energiresurser ska användas på effektivaste sätt i ett livscykelperspektiv. Området innebär såväl en utvecklad beställar- som utförarroll, men framför allt en samordning mellan aktörer utifrån skarpa energiprestandakrav som systematiskt följs upp.

Resurseffektiva material och byggnader

 • Resurseffektiv design och cirkulär resursanvändning
 • Utveckling av resurseffektiv bygg- och installationsteknik, metoder och verktyg
 • Bred implementering
 • Robusta teknikval används

Strategiska området beskriver utmaningar i att utveckla och optimera byggnader, dess material- och systemval. Cirkulär användning av resurser, design för flexibel användning av byggnaden med dess funktioner över hela livscykeln och lång livslängd är några nycklar till resurseffektivitet. Området innebär att nya tekniska lösningar, metoder, affärsmodeller och regelverk behöver utvecklas. Digitalisering och AI är möjliggörare. En utmaning är att öka omställningstakten på marknaden av nya och verifierade bra lösningar.

Funktionellt byggnadsbestånd

 • Säkrad byggnadsfunktion
 • Incitament och överenskommelser
 • Energi- och resurseffektiv renovering

Strategiska området beskriver utmaningar i att över tid kontinuerligt följa upp, mäta och säkerställa befintliga byggnaders funktion och på så sätt tillse en energieffektiv och effektoptimerad drift. Speciellt viktigt är det i kontexten av klimatförändringar och omställningen till förnybart energisystem. Robusta och effektiva lösningar är en utgångspunkt för funktionell drift, ett effektivt underhåll och brukarkomfort.

Kompetens hos och samverkan mellan brukare eller verksamhet, fastighetsägare och energileverantör bedöms som en framgångsfaktor för att åstadkomma en resurseffektiv energianvändning under hela byggnadens driftskede. Energitjänster och nya finansieringsmodeller är möjliggörare. I området ingår den stora renoveringsutmaningen som också beaktar resurshushållning, varsamhet utifrån olika byggnadskategoriers förutsättningar.

Smart bebyggelse

 • Bebyggelsen i energisystemet
 • Lokala nät (ö-drift)

Strategiska området beskriver utmaningar i att utveckla resurseffektiva och tvärsektoriella helhetslösningar för befintliga stadsdelar, bostadsområden och samhällen. I området ingår smarta lösningar där bebyggelsen är en integrerad del i energisystemet, bidrar med olika systemtjänster och undanröjer kapacitetsbegränsningar.

Laststyrning, lagring, lokal förnybar energi, lokala nät och laddinfrastruktur är exempel på nyttor som bebyggelsen aktivt bidrar med. Cirkulära flöden, efterfrågeflexibilitet, delningsekonomi, affärsmodeller, automationslösningar, standardiserade gränssnitt, AI och brukare i samspel är några nyckelbegrepp i området.

resurseffektiva byggnader
Knapp, skrolla upp
×sök
Sök