Toppfält: innehåll

ByggDialog Dalarna har åtagit sig att utveckla en strateginod för samverkan mellan sektorerna Resurseffektiv bebyggelse, Flexibelt och robust energisystem samt Framtidens handel och konsumtion.

Som strateginod åtar sig ByggDialog Dalarna att bidra till att uppfylla målen med sektorsstrategierna. Strateginoderna ska vara föregångare inom sina respektive områden, engagera omgivningen till att driva innovation och skapa nya åtaganden.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats

Sektorer

Vi vill utveckla en kompetensnod där demo- och pilotprojekt utvecklas och visualiserar omställningen och där vi kan föra dialog med branschen om lösningar. Det görs inom ramen för Energimyndighetens uppdrag att ta fram sektorsstrategier som bidrar till resurseffektiv energianvändning.

Syftet med strateginoden är att bidra till regional tillväxt genom att bland annat verka för:

  • att i plan- och byggprocess utveckla energisystemlösningar med resurseffektiv bebyggelse som utgångspunkt och i samverkan mellan bland andra kommuner, fastighetsägare, och energibolag
  • att främja offentlig resurseffektiv upphandling och utveckla normering kring bästa tillgängliga lösningar
  • att utveckla konsument- och leverantörskunskap om energieffektiva val, specifikt kopplat till villamarknaden för nybyggnad och renovering

Våra åtaganden

Långsiktiga mål

En mer resurseffektiv energianvändning i bebyggelsen (inklusive effekt), en ökad andel förnybar energi samt mer cirkulära flöden av material och energi

Utveckla ett innovationssystem innehållande nya produkter, metoder och lösningar som stöd till omställningen i samverkan mellan aktörsgrupper från olika sektorer

Utgöra en länk för implementeringsinsatser mellan lokal, regional och nationell nivå

Utveckla en samverkan mellan akademi, offentlighet och näringsliv för en hållbar tillväxt

Skapa dialog mellan fastighetsägare, energibolag, konsulter, arkitekter och samhällsplanerare för att utveckla hållbara energisystem i planeringen

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök