Toppfält: innehåll
Hållsam

Tankar och inspel om Hållsams fortsättning

Vid samverkans- och kunskapsutvecklingsprojektet Hållsam Dalarnas webbaserade slutkonferens den 26 november lockades cirka 50 deltagare. Här presenterades idéer om Hållsams framtid som ett nätverk som även fortsättningsvis bidrar till att påverka den strategiska fysiska samhällsplaneringen i Dalarna i en mer hållbar riktning, från vision till verklighet. Det handlar bl a om att främja gränsöverskridande samverkan och synergier mellan olika sektorer, aktörer och planeringsnivåer, samt höja planeringsaktörernas kunskap, kompetens och ambitioner.

Vid konferensen presenterades exempel på teman för framtida kunskaps- och utvecklingsprojekt som Hållsam skulle kunna vara med och driva (förutsatt tillgång till extern finansiering): regional planering och framtidsbilder, metodutveckling för den nya strategiska översiktsplaneringen, hållbar by- och landsbygdsutveckling, integrera Agenda 2030 i fysisk planering, äldrevänliga stads- och samhällsutveckling, cirkulära perspektiv i samhällsplaneringen, Dalaribba: höjda ambitioner och mål – utifrån egna förutsättningar men tillsammans, Bo- och byggmässa ”Hållbara Dalarna 2030”… Vi tar gärna emot fler förslag i kommentarsfältet!

Vid slutkonferensens mentimeterövning fick deltagarna möjlighet att ge inspel om Hållsamnätverkets fortsatta inriktning och arbetssätt. Hållbara transporter, social hållbarhet, grön- och blåstruktur samt hållbart byggande och resurshushållning var de fyra sakområden som de deltagande ansåg borde prioriteras. När det gällde planeringens organisation och processer prioriterades styrmedel, samspel mellan plannivåer och genomförande samt regional och mellankommunal planering. Vid frågan om på vilka sätt Hållsam ska arbeta med kunskaps- och kompetensutveckling prioriterades främst webbaserade konferenser och seminarier följt av workshopserier ”live”. Vid den avslutande frisvarsövningen dominerade önskemål om önskad samverkan/samsyn/samarbete/samordning, men även bättre koppling mellan vision-planer-genomförande – i övrigt en bred palett av olika förslag.

Hållbarhetsområden

Resultatet från denna mentimeterövning utgör ett bra underlag för Hållsamsprojektets slutrapport och förberedelserna för det framtida arbetet som nätverk. Det gör även svar från tidigare Hållsamövningar under året, där bl a inspiration och goda exempel lyfts fram som Hållsams viktigaste uppgifter för att sporra länets planeringsaktörer att planera i en mer hållbar riktning. Vi ser fram emot ett nytt och inspirerande 2021 i hållbarhetens tecken!

Mats Johan Lundström, Högskolan Dalarna och processledare i Hållsam

Detta inlägg har 3 kommentarer

 1. Tankar om Hållsam-projektets fortsättning

  Byggdialogen tycker att det fortsatta arbetet inom hållbar planering behöver bättre ta in näringslivets, företagens synpunkter speciellt i tidiga skeden. Kommande arbeten behöver också handla om att beskriva hur kommunerna öppnar sin planering för företagens medverkan. Vi måste skapa system som når hela kedjan, dvs det som formuleras i planer och program ska förverkligas på ett bättre sätt än tidigare. Hållbarhet är inte längre ett vackert ord utan en nödvändighet. Det är dags att ta tag i de vackra orden i planer och program.

  Byggdialogen har varit partner i projektet Hållsam planering med målsättning att verka för att näringslivets synpunkter kommer in tidigt i planeringsprocessen. Det finns en risk att det verksamheter som domineras så kraftigt av offentligheten också håller fram de problemställningar som formuleras av just offentliga representanter. Vi tycker att man kan skönja den offentliga dominansen i den digitala enkät som genomfördes under slutseminariet. De områden som fått flest röster är områden som kommuner och regionala myndigheter har på sitt bord, men synen på näringslivets medverkan saknas.
  Byggdialogen menar att dialogformerna i planprocessen behöver öppnas i så tidiga skeden att även företag har möjlighet att ge sin syn. Detaljplaner ska inte vara en produkt som arbetas fram i stängda kontor och därefter presenteras som en samrådshandling. Vi menar att intresserade företag ska beredas plats i processen innan första förslaget tagits fram.

  Dessutom behöver processen fullföljas i dess senare delar och det är här vi brister med nuvarande tillvägagångssätt. Att genomföra planer och program, att skapa verkliga innovationsarenor, att verkställa hållbarhetsprogram i planerade områden är målet och dit är det fortfarande en bit kvar.
  Under senare år har flera nationella projekt tagit fram metoder och verktyg som kan bidra till att hållbarhet förverkligas. Det är hög tid att i samverkan pröva dessa i en väl underbyggd och medveten lärprocess – varje projekt, plan, program ska ses som en gemensam plattform för lärande och experimenterande.

  Åke Persson
  ByggDialog Dalarna

  1. Det är lätt att stämma in i Åkes inlägg om betydelsen av att se hela kedjan i samhällsbyggandet och att näringslivet behöver samverka mer med det offentliga (och tillsammans med akademi och berörda medborgare i bred bemärkelse!). Det handlar om att åstadkomma BÄTTRE hållbara lösningar – och MER hållbarhet. Och vi har konkreta hållbarhetsmål att arbeta mot (FN:s hållbarhetsmål, Sveriges miljökvalitetsmål m fl), ekologiska planetära gränser att arbeta inom (se Rockström et al, 2009) och ett säkert handlingsutrymme för en rättvis och hållbar ekonomi att arbeta med (se Raworth, 2012). Frågan är alltså inte vad eller varför utan HUR – hur genomför vi en hållbar utveckling i samhällsbyggandet?

   Hållsam-projektet har syftat till att utveckla och etablera processverktyg för hållbar samhällsplanering genom att gå in i olika pågående planeringsprocesser för utveckling av hållbara städer och stadsdelar– framförallt kopplat till ett mer strategiskt planeringsskede (översiktsplanering och fördjupad översiktsplanering). Hållbara stadsdelar utgör potentiella innovationsarenor som kan kopplas både ”bakåt/uppåt” till än mer strategiska sammanhang och ”framåt/nedåt” till mer konkreta och genomförandenära skeden – se gärna slutrapporten från det föregående FoU-projektet Den Uthålliga Regionen, (https://byggdialogdalarna.se/om-oss/projekt/den-uthalliga-regionen). I det strategiska planeringsskedet har kommunerna naturligt stor rådighet genom bland annat planmonopolet och samhällsuppdraget att adressera samtliga hållbarhetsmål, planetära gränser m m som nämns ovan. Det är därför inte konstigt att det offentliga tar stor plats i planeringen.

   Men resan varken börjar eller slutar där. Samtliga parter i samhällsbyggandet – privata, offentliga, akademin och civilsamhället – måste ta på sig rollen av samhällsförändrare och därmed gå utanför sina traditionella uppdrag, roller och målsättningar för att anta utmaningen att ställa om samhället i radikal mening. Det behöver handla om allt från problemformulering, visioner och mål till gemensamt utforskande av alternativa framtider, medvetna strategiska val och överenskomna vägar i genomförande, förvaltning och återkoppling. Javisst, kommuner och myndigheter behöver vara inkluderande, men jag hör också företag säga att man främst ser sig som utförare och följer marknaden, kundviljan eller politiska direktiv, och det räcker ju inte om vi måste förändra själva systemet? Vi kan inte fortsatt vara beroende av den stig vi har följt under de senaste decennierna med de (ekonomiska, organisatoriska) modeller och metoder som har lett till de stora utmaningar vi nu har att hantera! Istället behöver vi se att vi alla är nödvändiga, samverkande delar i samma ekosystem med gemensamt intresse för en hållbar framtid.

   Som Åke lyfter fram finns frågor om genomförandet av våra mål och visioner där vi behöver öka kunskapen om hur vi minskar gapet mellan vad vi säger och vad vi gör. Det finns flera vägar att gå – Hållsam har visat på några av de modeller och metoder som redan prövas runt om i landet och på annat håll (håll utkik efter slutrapporten!). De pekar gemensamt på vikten av att vi samskapar både processen, verktygen och hur dessa används för att genomföra hållbarhets- och kvalitetsmålen. Här är det gemensamma lärandet och kunskapsöverföringen mellan olika aktörer centralt i alltifrån fortsatt samverkan mellan offentliga och privata aktörer till forskning och undervisning i samhällsbyggande och i att ta utgångspunkt i kunskapen från medborgarnas vardagsliv. Byggdialog Dalarna är en unik tillgång för hur vi som region kan hitta egna förhållningssätt och samarbetsformer för ett hållbart samhällsbyggande utan att ge avkall på ambitioner och mål. Hållsam som projekt har bidragit genom att utveckla nätverkandet och kunskapsbyggandet mellan – den här gången – främst offentliga aktörer, men också genom att rikta uppmärksamhet mot planeringsprojekt som innovationsarenor. Låt oss i breda konstellationer fortsätta Hållsam i nätverk och process, och utforska denna tillgång och dess möjligheter genom mer samverkan kring forskning och innovation kombinerat med genomförande i nyckelprojekt och innovationsarenor. Det är i dessa sammanhang som potentialen och möjligheterna för omställning blir tydliga för alla inblandade!

   Tony Svensson
   Universitetslektor byggteknik, Högskolan Dalarna/forskare KTH
   Planeringsarkitekt Sweco Architects
   Styrelseledamot Byggdialog Dalarna

 2. I dessa tider, där starka krafter t o m ifrågasätter demokratin, kan man tycka att projekt med syfte att öka människors deltagande i planeringsprocessen börjar efterfrågas. Vi från Byggdialogen har arbetat med att använda VR-teknik i planeringen av äldreboenden. I Vansbro och Säter kommun har 3-dimentionella modeller stått som grund för en ökad förståelse hos omsorgspersonalen. Man har på ett bättre sätt förstått hur den nya byggnaden utformas, vilket självklart leder till att viktiga synpunkter också uttrycks. Det är uppenbart att verktyget skapat broar mellan tekniker och omsorgspersonal och dessa erfarenheter vill vi naturligtvis ta vidare. Nästa som står på tur är Gagnef kommun som intresserar sig för att prova denna teknik. Varför inte skapa fler testbäddar där VR-teknik används, där planförslag visualiseras och där vi bygger plattformar för fortsatt utveckling?

  Byggdialogen är i kommande Hållsam-projekt intresserade av att lyfta tekniken in i planeringsprocessen genom att rigga konkreta testbäddar. Här kan vi prova användningen av en teknik som har möjligheter att på ett helt annat sätt än tidigare skapa delaktighet i planprocesser. Tänk dig att medborgare kan ge synpunkter efter att ha vandrat runt i en digital plan. Tekniken finns – nu prövar vi användningen, eller….?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tolv + 20 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök