Toppfält: innehåll
Återbruk

Dags att minska avfall vid bygget

Dagens byggen genererar en stor mängd avfall och här behöver företagen hitta lösningar för att minska mängden avfall som uppstår. Ett första steg i en sådan process är att förebygga att avfall uppstår. Därför har ByggDialog Dalarna inom projektet ecoINSIDE2 tagit hjälp av Tyréns för att göra en studie om förebyggande av byggavfall och trender kopplade till det.

I den här studien har platschefer, arbetsledare och hantverkare från ett antal olika aktörer i Dalarna intervjuats för att fånga deras perspektiv. Allt för att få in flera aspekter i samma frågor.

– Tanken är att den här studien ska kunna verka kunskapsspridande och inspirerande för byggbranschen, säger Niklas Rehn, Miljöutredare vid Tyréns.

Niklas fortsätter berätta att någonting som man tydligt kan se utifrån intervjuerna är att det finns ett ökande intresse för att både förebygga och minska mängden avfall både ute på byggarbetsplatserna och i projekteringsstadiet, vilket är mycket positivt. Det är dock långt kvar innan företagen hittat fungerande strukturer för att arbeta fullt ut med dessa frågor. Mycket handlar idag om hur avfallet kan sorteras och separeras i fraktioner. Här behöver man istället titta på om man kan identifiera vart avfallet skapas för att så långt det är möjligt förhindra att det uppstår.

– Vi har i den här studien tittat på hur företagen idag arbetar med avfallsminimering och förebyggande av avfall. Ytterligare en del i detta är också att titta på återbruk av byggmaterial, speciellt vid rivning, säger Anna Sjöström, Miljö- och hållbarhetskonsult vid Tyréns.

Anna berättar att de bland annat frågat entreprenörer, om de känner till Dala återbyggdepå och om de använder den eller tänker använda den. Niklas fortsätter fylla i att man sett att det finns ett önskemål om att kunna använda återbyggdepån mer och att den finns involverad i vissa projekt. Man tycker från branschen att det här är ett jättebra initiativ som man både tror och hoppas ska kunna växa mer. Det är mycket positivt att det finns ett driv mot detta.

– Man ser att det finns flera vinster med att förebygga och minimera avfall. Framför allt av ekonomiska skäl men det genererar även miljövinster. Den här kopplingen ser förtagen genom hela kedjan och man kan se att miljömedvetenheten har förändrats över tid, säger Niklas.

Mycket olika typer av avfall

Byggavfall kommer från många olika håll så som renovering, nyproduktion och infrastrukturprojekt. Det kan handla om allt från trasig och överbliven elutrustning, rensade PCB-fogar till krossad betong. Spännvidden är väldigt stor när det gäller byggavfall. Det gör att det i många fall kan vara svårt att få fram bra statistik för detta.

– Generellt kan man säga att den totala mängden byggavfall är tre gånger så stor som den totala mängden hushållsavfall. Det här ses som en indikation för att man av klimatskäl borde göra någonting. Vid nyproduktion är det inte ovanligt att avfallet är mellan 30–60 kg per kvadratmeter, säger Elisabet Höglund, avdelningschef för avdelningen miljö vid Tyréns i Stockholm.

Det behövs ett kunskapslyft

För att åstadkomma en förändring anser man att det
behövs ett kunskapslyft och att det bildas en förståelse för att vissa system kan hållas betydligt mer cirkulära. Det kan även behövas en förändring i beställarled där avfallsfrågan blir mer prioriterad. Byggbranschen behöver förutom minska mängden avfall som uppstår på byggen även börja återbruka och återvinna i större utsträckning. Om frågor om avfall eller återbruk finns med redan från start i projekteringsfasen så finns förutsättningarna för att arbeta mer prioriterat med de frågorna.

Niklas berättar att det finns flera goda exempel där avfallet fått en mer prioriterad del redan i projekteringsfasen. Bland annat där man demonterar till exempel dörrar för att skicka till återbruk snarare än att bara riva och kasta det i en container.

Det finns potential i det man river

Sådant som tidigare har ansetts vara avfall har idag fått ett annat värde och på flera håll så ser man potential i det man river istället för att enbart se det som avfall. En del material är relativt komplexa i sin sammansättning men det är enligt de tillfrågade inom studien är det relativt enkelt att ta hand om en del produkter exempelvis dörrar och fönster så länge man vet vart de produkterna sedan ska ta vägen.

– Det finns ganska stora variationer när det gäller hur långt företagen kommit med att återbruka material, det finns mycket positivt som ligger och bubblar under ytan. Säger Anna.

Utmaningar och vinster med återbruk

Det finns en hel del utmaningar när det gäller återbruk bland annat med att få fler att vilja använda återbrukat material. Man måste också få bättre koll på materialflöden på byggena och hur man ska kunna ta hand om materialet. En annan stor utmaning är att kunna säkerställa att tillgången på återbrukat material är tillräcklig. Eprenörer vill även kunna lämna garantier och lova en god kvalitét på sina arbeten. Dessutom måste man projektera för återbruk för att få in det i byggorganisationerna i alla led.

– Man måste våga efterfråga och bygga med återbrukat material. Att det blir ansett som helt normalt och bra, säger Elisabet.

De stora vinsterna man kan se är framförallt att material­flöden inom byggbranschen blir mer cirkulära och att livslängden på produkterna i sig blir längre, vilket leder till minskad klimatpåverkan. Det blir mindre avfall och i slutänden blir det positivt både ekonomiskt och för miljön.

Tydligt intresse från branschen

Sammanfattningsvis så visar studien att det finns ett tydligt Intresse från branschen för att minska mängden avfall och öka användandet av återbrukade material. Förutsättningarna blir bättre och även om mycket är i sin linda finns det en vilja att reducera avfallet och att ta hand om det avfall som uppkommer.

– Om det går att få in tänket kring återbruk redan i beställarled så tror vi att branschen till stora delar börjar göra sig redo att möta kraven.

Kapaciteten finns när det gäller byggbranschens omställning till mer cirkulära flöden och det handlar mycket om att göra verklighet av alla idéer som spirar. Det upplevs som att stora delar av branschen vill och kommer behöva förändras.

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

11 − 3 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök