Toppfält: innehåll
Byggande

Högskolelots

– Inledande möte om examensarbeten 2019 

Idag togs ytterligare steg för att stärka samarbetet mellan studenter från Högskolan Dalarna till bygg- och fastighetsbranschen. Det är ByggDialog Dalarna som tagit initiativ till att redovisa sina arbetsgrupper och projekt för studenterna i syfte att intressera dem för branschens utveckling. 

Studenterna betraktar vi som viktiga verktyg för branschens förändring, säger Håkan Liski från Byggdialogen i inledningen av mötet.

Trägruppens ordförande, Mats Dahlström 

Mats inleder redovisningen med hur betydande och hur avgörande det är för branschen att bygga mer i trä. Forskare hävdar att år 2021 kommer hälften av byggandet att utföras i trä. Industrin investerar just nu i en kapacitetsökning som beräknas fyrdubbla produktionen. 

Träbyggandet ökar våra möjligheter högst väsentligt samtidigt som det är viktiga inslag i kampen mot klimatförändringar, säger Mats.

Träbyggnadsstrategier har utvecklats i tio kommuner i länet och examensarbetet runt denna process behövs. Fortfarande är inte byggprocesserna anpassade till trä som material och utveckling behövs. 

Samhällsplanering, Jonas Fellström, Borlänge kommun

Jonas berättar om hur bostadsbyggandet utvecklas i Borlänge kommun. Behovet av nyproduktion är stor, inte minst för bostäder. 

Utmaningarna är att bygga för alla, d.v.s. där vi producerar för priser som ger alla chans att klara hyror, säger Jonas

Även segregationen sätts i fokus för samhällsutvecklingen. Andra frågor som lyfts är grönstrukturer, träbyggande, mobiliteten i city och att utforma Borlänge vackert. Planerna behöver svara på dessa utmaningar.

Flaggskeppet är det nya området Jakobsdalen som föreslås bli en regional spjutspets för social och ekologiskt hållbara lösningar. Planerna kommer att fördubbla bostäderna i Jakobsgården. Jakobsgårdarna är en spännande stadsdel som behöver alla former av insatser. 

Jonas erbjuder studenterna det stöd i exempelvis statistik och liknande om någon väljer området för sitt examensarbeten.

Gillar man hållbarhetsfrågor är Jakobsdalen din arena, avslutar Jonas.

Effektivt byggande, Johan Karlsson och Kristian Haglund, Byggpartner

Effektivt byggande, vad är det? frågar sig Johan och menar att det går att skriva många uppsatser på.

För att vi ska kunna bygga så snabbt, i trä etc behöver vi 3D-modulering för att klara uppgiften. Vilken information vill vi ha i modellerna? säger Kristian.

En av fördelarna med modelleringen är mängdning, kostnader mm som i traditionella system görs om ibland flera gånger. Det är inte enbart byggnaden som kostar – det är uppförandet av byggnaden som kostar. 

Idag finns liten efterfrågan från beställarna och sist i kedjan ligger förvaltarna som till slut har de största ekonomiska fördelarna. 

Vi vill så frön hos er studenter. Ger in i dessa frågor; kostnader, träbyggandets strukturer, digitala system, syrning, fortsätter Johan.

Det examensarbete som genomfördes förra gången handlade om att digitalisera ritningarna. Följden av exjobbet blev att byggpartner idag bygger en skola i Sala utan pappersritningar. 

Förvaltning, Petter Börjesson teknisk förvaltare på Leksandsbostäder

Som förvaltare får man ta över huset med uppdrag att driva det i kanske 100 år. Det ska hyras ut, driftas, utvecklas i tiden etc. Högskolebyggnaden har funnits sedan 1989. Huset har två ventilationssystem, larm har installerats vilket skapar flera frågor. Larmet är kopplat till dörren vilket tillsammans ger ett stort antal leverantörer av varor som ska synkroniseras med varandra för att fungera. 

Vi förvaltar ett hus över en tidsperiod där det händer massor, säger Petter.

Ärendehanteringssystem är en källa till kunskap om hur huset fungerar men också en källa till stor frustration. I Leksand vill vi bygga ett äldreboende där byggprocessen syftar till ett bra förvaltande. Här vill vi knyta kunskapen i ärendehanteringssystemet till byggprocessen. Här är ett utmärkt område för exjobb!

Ytterligare ett exempel är hur fastighetsskötare och system anpassas till verksamheten. När exempelvis en skola har lov, friluftsdagar mm måste system och fastighetsskötare få redan på det. Här finns utrymme för stora besparingar. 

När man bygger ett hus är man en del i samhället! Effekt i nätet börjar bli ett problem. De val du gör i ett hus påverkar systemen runt oss. Väljer du golvvärme med fjärrvärme ger du förutsättningar för en bra elproduktion.

Äldreboendegruppen, Åke Persson ByggDialog Dalarna

Gruppen är till skillnad från övriga en plattform för diskussioner där diverse frågor diskuteras och omsätts i konkreta arbeten och projekt. 

Innovativt äldreboende kallar vi en process där ny teknik och nya lösningar prövas i syfte att optimera omsorgen. Det kommer snabbt ny teknik, gärna IT, som gör vårdarbetet mera effektivt. Därför behöver byggnaderna och byggprocessen formas 

Områden som gruppen arbetet med och som lämpar sig för examensarbeten är många.  Falu kommun har utvecklat ett innovativt äldreboende där ny teknik tillämpats. Byggnadens utförande och tekniken inom omsorgen använder anpassas till varandra, vilket innebär att byggprocessen förändras. De senaste två äldreboendena har byggts i trä och en av dessa är ur ett arkitektoniskt perspektiv synnerligen intressant. 

Ett annat område är nyckeltal för förvaltningen såväl som omsorgen genom att jämföra olika kommuners äldreboenden kan s k benchmarkning genomföras. 

Försöks har redan genomfört där VR-teknik använts vid planeringen av äldreboende. Vansbro kommun har gått i fronten för utvecklingen med goda resultat. Här finns en uppsjö arbeten som passar för examensarbete.

Sammanfattningsvis kan examensarbeten med fördel utföras inom följande områden:

 • Arkitektur för äldre
 • Nyproduktion för äldre
 • Ny teknik i äldreomsorgen
 • Nyckeltal i förvaltningen
 • VR-, AR- och AI-teknik

Hållbara energisystem, Martin Drejholt, Borlänge Energi

Fjärrvärmen i Dalarna är väl utvecklat när det gäller miljö och klimatfrågor, men är det hållbart?

Resurseffektivitet och att optimera systemen är områden vi kan vidareutveckla. I Falun/Borlänge finns proppar i systemet som hindrar maximalt utbyte. Kanske vi kan bygga en gemensam panna?

Inom kort kommer fjärrvärme 4.0, d.v.s. fjärde generationens fjärrvärme. Det ställer frågan om hur värmen bättre används i systemet innan det värms igen. Idag kör vi ofta varmt vatten runt i systemet. Golvvärme med lågtemperaturssystem är ett bra exempel. 

Spetslast av olja måste försvinna, vilket ställer krav på att lagring av varmvatten. Det finns exempel i Europa där tankar på 200 000 m3 har byggts. I Borlänge har vi ett poolavtal där kunder i princip får gratis uppvärmning av sina pooler sommartid – allt i syfte att minska värmen i systemet. 

Vilken termisk massa har man i byggnader? Om fjärrvärme försvinner – hur ska man hålla värme i lätta regelsystem som inte lagrar värmen? säger Martin

Dalarnas Villa, Johan Pettersson Dalarnas Länsförsäkringar

Året med Dalarnas Villa är det bästa året i mitt liv! Här får jag arbeta med mina viktigaste intressen, säger Johan.

Johan beskriver levande hur vår koldioxidbudget slår t o m i ett generationsperspektiv. Vi har 9 år på oss innan tiden för allvarliga klimatförändringar går ut. Det är lätt att räkna ut sin budget utifrån ett generationsperspektiv. Om du överskrider denna är det stöld av kommande generationer! Det finns också andra områden som behöver utvecklas och ett exempel är fukt och fuktsäkring. Fortfarande görs allvarliga fel i branschen som allt för ofta leder till fuktskador.  

Johan föreslår tre exjobb:

 1. Hantverkare som reparerar vattenskador – gör en djup analys av deras inställning till förbättringar. Vad behöver du för att du ska kunna göra ett bättre arbete? Vad saknas?
 2. Dalarnas villa 2.0. Hur bygger man hållbart, klimatneutralt? Skulle det fungera att bygga en byggnad på detta sätt? Materialval för klimatneutralitet etc. grund av glasmaterial, varmgrund….
 3. Kunskapsbank för våra gamla byggnader. Vi borde hjälpa människor med kunskapen i att sköta sina gamla hus, renoveringar, skötsel. Vi får in en massa skador från renoveringar och ombyggnader som förstörs pga. fel i hanteringen. 

Digitalisering Viktor Ranerfors, WSP

Viktor gick på Högskolan Dalarna för två år sedan och skrev exjobb om VR. Exjobbet var en av anledningarna till att han fick anställning på WSP.  

BIM är ett brett område som ska integreras i tidiga skeden och därefter finnas med i hela processen över till förvaltningen. Förbjud pappersritningar och gå över till BIM. 

Vi behöver bli bättre på att använda VR och AR i tidiga skeden. 

Med Internet of things kan vi styra huset och göra det effektivt i förvaltningen. 

Digital Tvilling – här kan man som goggles mapps gå runt i byggnaden, vilket kommer att öka värdet. 

Blockcain – är ett sätt att decentralisera all information. Systemen kommer snabbt. 

AI – kommer att ligga i bakgrunden och vi kommer egentligen inte att märka av systemet.

Hållbarhet – inom området är digitalisering centralt. 

Exempel på områden.

 • Öka förståelsen för BIM bland beställare
 • Standard för att bygga utan ritningar
 • AR för utsättning, går det?
 • Hållbart samhälle med BIM
 • Effekter av AI

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

1 + 16 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök